FLATEN Garden Beliggenhet og grenser: Garden er ryddet i den nordvestre del av Glendranges utmark.
I nord grenser den til Flikka, i øst til Stordrange, i syd til Glendrange og i vest med en liten snipp til loga Navnet: Gardstunet ligger på en flate i skogsterrenget nord for Glendrange. Flaten, som ligger i en høyde av ca 110 m. over havet, har gitt navn til garden. Skrivemåten for den nye rettskrivningen var Fladen. Historie: I 1664 er det under Glendrange nevnt en husmann ved navn Sigbjorn. Det er mulig han er den første rydnings- mannen på plassen. Først i 1679 er plassen nevnt med navn, og vi får rede på at der er fastboende der. Senere er den nevnt i skifter på Glendrange. Den 24/11-1691 ble plassen pantsatt til Flekkefjordskjopmannen Christian Lauritzen Lund for 40 rdlr. av de daværende eiere, brødrene Ole og Korsmis Anderssønner Glendrange. Pantet skiftet eier flere ganger, inntil det ved auksjon 17/11-1716 ble kjøpt av Sven Soneson, ant. fra Oftedal i Bakke. Han gav 48 rdir. for pantet. Men nå ble prosess om plassen, reist av pantsetternes arvinger. Sven Soneson tilbød nå arvingene å innløse godset innen tinget på Feda den 2/3-1737. Han maktet imidlertid ikke å skaffe de nødvendige midler, og oppsitterne på Glendrange innløste så selv pantet ved lån hos toller Abildgaard. Plasen var matrikelutkastet av 1723 foreslått matrikkulert som egen gard. Dette ser ut til å ha blitt gjennom- fort i 1738, og skylden var 3 eng. eller 1/4 hud. Herav falt 1 1/2 eng. på oppsitteren på br.nr. 1 i Glendrange, mens oppsitterne på br.nr. 4 og 6 delte de øvrige 1 1/2 eng. Denne siste parten ble definitivt delt mellom oppsitterne av br.nr. 4 og 6 omkr. 1799. Det ble da 3 bruksnumre i Flaten. Av de senere eiendomsforhold i Flaten ser vi at oppsitterne på br.nr. 1 i Glendrange eide br.nr. 3 i Flaten, mens oppsitterne på br.nr. 4 og 6i Glendrange eide henholdsvis br.nr. 1 og 2. Den eldste beboelsen har vært på br.nr. 3. Kort etter bruksdelingen i 1738 har det trolig kommet nok et våningshus med uthus, som har tjent som beboelse for brukeren av br.nr. 1 og 2. I 1799 ble br.nr. 1 og 2 adskilt og fikk hver sin bruker. En tid fremover ble det nå tre familier på Flaten, men brukerne av br.nr. 1 og 2 delte etter all sansynlighet våningshuset fra omkr. 1738. I årene 1774-1777 kjøpte Statens Skogvesen alle brukene på garden. Innmarken med driftsbygninger og våningshus ble så i 1901 fraskilt som eget bruksnummer 4 «Øvregårder». Det er nå selveierbruk, men Staten er fremdeles eier av skogen.

 

Kilde: Bygdebok for NES HERRED